Brama Beskidu

O projekcie

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, Typ projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Okres realizacji projektu: 
od 1 listopada 2016 r. do 30 października 2019 r.

Obszar realizacji projektu: 
obejmuje powiat nowosądecki.

Projekt zakłada wzrost aktywności społecznej i zawodowej 80 mieszkańców powiatu nowosądeckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach nowoutworzonego Klubu Integracji Społecznej do 2019 roku.

Kim jesteśmy

Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy: Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Gminy partnerskie zamieszkiwane są przez 52 030 osób. Granicą pomiędzy gminami jest rzeka Dunajec, na której zbudowano mosty łączące gminy partnerskie. Gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu Miasta Nowego Sącza mają bardzo dobre układ komunikacyjny. Obszar objęty LSR zaliczany jest do terenów podgórskich o wysokim udziale użytków rolnych oraz niskim udziale lasów. Południowa część LGD położona jest w Beskidzie Sądeckim.

Gminy partnerskie leżą na obszarze atrakcyjnym turystyczne, duża ilość miejsc widokowych, położenie w czystym, ekologicznym środowisku naturalnym stwarza korzystne warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki. 

Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu i usługach oraz na rolnictwie. Szansę na rozwój gmin, poza wspomnianą agroturystyką, należy upatrywać w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego. Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są ludzie, mieszkańcy silnie identyfikujący się ze swoją małą ojczyzną.

Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu