Brama Beskidu

Poradnictwo, szkolenia oraz warsztaty

Przewidziane w projekcie formy wsparcia:
Obowiązkowo:

1. Indywidualne Plany Działania(IPD) – ustalany przez doradcę zawodowego.

2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  prowadzone przez doradcę zawodowego; średnio 10 h na osobę- zależnie od potrzeb indywidualnych.

3. Spotkania z pośrednikiem pracy; średnio 18 h na osobę - zależnie od potrzeb indywidualnych.

4. Trening z kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzone przez trenera. Prowadzone w dziesięcioosobowych grupach. Przewidziano dwa bloki tematyczne:

a) Kompetencje społeczne; skuteczna komunikacja, radzenie sobie ze stresem i emocjami, sposoby rozwiązywania konfliktów, asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi, budowanie poczucia własnej wartości itp.: 35 h.

b) Kompetencje kluczowe; efektywne zarządzanie własnym czasem, zdobywania, przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach w wielu sytuacjach – w domu, pracy i podczas kursów szkoleniowych, inicjatywność i przedsiębiorczość; umiejętność planowania, organizowania oceny, zarządzania i wdrażania działań oraz umiejętność pracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele: 35 h.

5.Kursy i szkolenia zawodowe  według  potrzeb uczestnika (skierowanie na podstawie Indywidualnego Planu Działania). Celem podjętych form wsparcia jest uzyskanie/udoskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, a w konsekwencji do egzaminu wewnętrznego lub zewnętrznego i nabycia uprawnień w postaci certyfikatu. Średnio przewiduje się 100 godzin szkolenia -w zależności od indywidualnych potrzeb.

Uzupełniająco (można skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia):

  1. Poradnictwo psychospołeczne; średnio 4 h na osobę - zależnie od potrzeb indywidualnych.
  2. Poradnictwo prawne; średnio 2 h na osobę - zależnie od potrzeb indywidualnych. Spotkania obejmują pomoc w regulowaniu spraw; mieszkaniowych, alimentacyjnych, mieszkaniowych, informacje związane z kodeksem pracy czy zatrudnieniem.
  3. Zwrot kosztów dojazdów.
  4. Stypendia szkoleniowe (za udział w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach poszukiwania pracy, szkoleniach z kompetencji kluczowych, szkoleniach i kursach zawodowych) – wypłacane uczestnikom za okres uczestnictwa w szkoleniach, zajęciach, warsztatach.
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu